EBITDA MULTIPLE

Home|EBITDA multiple

Wat is een EV / EBITDA of EV / EBIT multiple?

Bij veel transacties wordt de prijs die voor een onderneming wordt betaald uitgedrukt in een zogeheten EVEBITDA multiple of EVEBIT multiple. Wat is dat precies?

EV EBITDA Multiple methode uitgelegd | Lingedael Corporate Finance

EBITDA staat voor “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation”, ofwel de winst voor rente, belasting, afschrijving en amortisatie (afschrijving van immateriële activa). EBIT staat voor “Earnings Before Interest and Taxes”, ofwel de winst voor rente en belastingen.

De EV / EBITDA multiple en de EV / EBIT multiple worden berekend door de schuldvrije waarde van een onderneming (ook wel de ondernemingswaarde) te delen door de EBITDA of de EBIT. De ondernemingswaarde of schuldvrije waarde heet in het Engels de ‘Enterprise Value’, afgekort als ‘EV’. Vandaar de term ‘EV / EBITDA multiple, of ‘EV / EBIT multiple’.

De schuldvrije waarde van een onderneming (de Enterprise Value dus), is de waarde waarbij is aangenomen dat de onderneming zonder rentedragende schulden wordt gefinancierd (‘cash and debt free’). De aandelenwaarde (‘Shareholder Value’) is de ondernemingswaarde na aftrek van de rentedragende schulden en bijtelling van de liquide middelen. Bekijk onze speciale pagina cash-and-debt free voor meer informatie hierover.

Een voorbeeld van de EV / EBITDA multiple methode

Stel dat de schuldvrije waarde van een onderneming is bepaald op 10 miljoen euro en dat de EBITDA 2 miljoen euro was in 2018. Dan is de 2018 EBITDA multiple gelijk aan 10 / 2 = 5x.  Stel verder dat de EBITDA 1,67 miljoen euro was in 2017. Dan is de 2017  EBITDA multiple gelijk aan 10 / 1,67 = 6x.  Voor de berekening van de EBIT multiple, moeten we de 10 miljoen delen door de EBIT van het betreffende jaar. Zie ook de afbeelding hiernaast voor deze en andere voorbeelden. De waarde van je bedrijf bepalen? Vraag hier de vrijblijvende waardepaling aan.

De EBITDA en EBIT multiples worden vaak gebruikt als vuistregel, of als manier om de waarde van een onderneming of de prijs van een transactie weer te geven. Een aantal zaken is daarbij van belang:

  • de EBITDA of EBIT multiple is geen methode om een bedrijf te waarderen, maar een manier om de waarde of prijs uit te drukken in een eenvoudig getal, dat met andere transacties en/of bedrijven kan worden vergeleken
  • voor een correcte berekening, moet men uitgaan van de ondernemingswaarde en niet van de aandelenwaarde; dit gaat nog wel eens fout in de praktijk
  • de multiples zijn verschillend als we naar andere periodes kijken, zoals uit bovenstaand voorbeeld blijkt. Het is dus belangrijk om dezelfde periode te kiezen, als men multiples vergelijkt
  • de multiples zijn verschillend per sector. Men kan dus niet zomaar de multiples van een handelsbedrijf toepassen op die van een IT bedrijf
  • voor snelgroeiende bedrijven en sectoren gelden meestal (veel) hogere multiples dan voor niet of traag groeiende bedrijven en sectoren
  • voor grotere bedrijven gelden in het algemeen hogere multiples dan voor kleinere bedrijven
  • bij beursgenoteerde ondernemingen treft je in het algemeen (veel) hogere multiples aan dan bij private ondernemingen

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93