Garanties en vrijwaringen bij het kopen van een bedrijf

Home|Bedrijf kopen, Management buy-out|Garanties en vrijwaringen bij het kopen van een bedrijf

Bedrijf kopen? Eis zekerheden bij garanties en vrijwaringen

Garanties en vrijwaringen vormen een belangrijk onderdeel bij de onderhandelingen over de koopovereenkomst . Garanties verschaffen de koper meer zekerheid, bijvoorbeeld over de juistheid en volledigheid van ontvangen informatie, belangrijke balansposten en soms zelfs over de toekomstige winstgevendheid van een onderneming. Bij garanties gaat het om (negatieve) feiten of gebeurtenissen die de koper niet wist of had kunnen weten tijdens de due diligence, maar die na de transactie naar voren komen. Bij vrijwaringen gaat het om feiten of gebeurtenissen die de koper juist wel tijdens de due diligence heeft gevonden en waarvoor hij gevrijwaard wil worden door verkoper.

Garanties zijn altijd nodig

Vergeet niet dat u zich als koper voornamelijk baseert op informatie die verkoper heeft gegeven. Wat een verkoper u niet geeft of meldt, kunt u niet controleren. Daarom zijn garanties altijd nodig, ook al heeft u nog zo’n uitgebreid onderzoek gedaan.

Maak duidelijke financiële afspraken rondom garanties en vrijwaringen

Het is gebruikelijk om bij de garanties afspraken te maken over een minimum bedrag per inbreuk (de zogenaamde “de minimis” drempel), zodat er niet te snel sprake is van schade. Daarnaast wordt veelal afgesproken dat pas een schadeclaim kan worden ingediend, indien het totaal van een aantal inbreuken op de garanties bij elkaar opgeteld boven een bepaald bedrag uitkomt (de “threshold”). Ook is het gebruikelijk om een maximum bedrag af te spreken tot waar een koper claims kan indienen (de “cap”). Als de totale schade boven dit bedrag uitkomt, is het risico voor koper.

Neem de tijd voor garanties en vrijwaringen

De onderhandelingen over garanties en vrijwaringen en de hierboven genoemde minima en maxima kunnen vaak lang duren. Het gaat immers om het verschuiven van risico’s tussen koper en verkoper en beide partijen willen uiteraard zo weinig mogelijk risico lopen.

Zonder goede zekerheden heeft u niets aan garanties en vrijwaringen

Waar relatief weinig aandacht aan wordt geschonken, is aan het feit dat u niets heeft aan een garantie of een vrijwaring, als u het schadebedrag niet kunt innen bij de verkoper. Bijvoorbeeld omdat de verkoper de gehele koopprijs uit de B.V. heeft gehaald, die de garanties stelt. Daarom is het van groot belang om zekerheden te verlangen bij de garanties en vrijwaringen, zodat u zeker weet dat indien u recht heeft op een schadevergoeding, het geld er ook daadwerkelijk is. Voorbeelden van zekerheden zijn bankgaranties, speciale derdengeld rekeningen (“Escrow accounts”), of vermogensinstandhoudingsverklaringen. Een deel van de koopsom uitstellen is natuurlijk ook een goede zekerheid.

Zie ook onze whitepaper over het kopen van een bedrijf.

Relevante downloads

Ik sta u graag te woord als u van gedachten wilt wisselen. Mijn ervaring in dit bijzondere vak maakt dat ik u snel op weg kan helpen bij de soms lastige afwegingen.

Vriendelijke groet,

Rob Olfers

06 - 51 96 94 93
downloads